Źródła finansowania Projektu

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu to 113 562 431,47 PLN, przy czym kwota dofinansowania ze środków europejskich to 40 446 822,10 PLN.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-198/09-00 nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W pierwotnej umowie całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 146 731 310,00 PLN, a dofinansowanie na 61 818 926,16 PLN. W trakcie realizacji inwestycji, w miarę rozstrzygania postępowań przetargowych uzyskano oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego realizacji.
Rozszerzony zakres to budowa dodatkowych 12,5 km kanalizacji sanitarnej na terenie Sobieszowa, w rejonie Os. Pomorskiego i lewobrzeżnych Cieplic, w tym 7,65 km to zakres kwalifikowany do dofinansowania ze środków europejskich.
Modyfikacja zakresu rzeczowego i wartości Projektu zaowocowała podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks nr POIS.01.01.00-00-198/09-02 został zawarty w dniu 31.01.2013 r. 

Wartość Projektu, zgodnie ze złożonym w dniu 29 stycznia 2016 r. Raportem Końcowym zamyka się kwotą 90 205 485,36 zł netto (110 003 750,58 zł z VAT), w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości 38 877 813,86 zł.

Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na www.pois.gov.pl

Więcej o NFOŚiGW w Warszawie na www.nfosigw.gov.pl

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Projekt nr POIS.01.01.00-00-198/09 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. WFOŚiGW we Wrocławiu na wykonanie inwestycji udzielił pożyczki w wysokości 31,5 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie wkładu własnego PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w realizację przedsięwzięcia.
Zawarcie umowy pożyczki nastąpiło w dniu 05.11.2013 r.

Ostateczna wartość pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie Projektu wyniosła 30 939 000 zł.

Więcej o WFOŚiGW we Wrocławiu na www.fos.wroc.pl