Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Cennik usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi działalność dodatkową w zakresie określonym w cenniku usług. Koszty działalności dodatkowej Przedsiębiorstwa, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie zostały wkalkulowane do cen wody i ścieków.

Uwagi ogólne:

 1. Opłata za każdą godzinę świadczenia usługi poza nominalnym czasem pracy ulega podwyższeniu o 100 %. Nominalny czas pracy oznacza do 8 godzin świadczenia usługi w godzinach 7:00 - 15:00 w dni robocze, tj.: od poniedziałku do piątku.

 2. Należności za wykorzystanie pojazdów i sprzętu oblicza się zgodnie ze stawką podaną w kalkulacji wg wzoru: (przebieg km * cena 1 km) + (czas pracy pojazdu/sprzętu * cena 1 h pracy) + (czas postoju pojazdu/sprzętu * cena 1 h postoju).

 3. W przypadku transportu pracowników i sprzętu na miejsce pracy należy dodatkowo doliczyć koszty przewozu, odpowiednio do rodzaju użytego pojazdu.

 4. W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia z winy zamawiającego, należy obciążyć go kosztami transportu pracowników i sprzętu do miejsca zdarzenia.

 5. Czas pracy liczony jest od momentu dojazdu na miejsce zlecenia (obejmuje również prace przygotowawcze, rozłożenie sprzętu itp.)

 6. Przy sporządzaniu faktury VAT należy uwzględnić uwagi zawarte w kalkulacjach szczegółowych.

 7. Przy sporządzaniu faktury VAT należy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i klasyfikacją usług.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 19 września 2020 roku.

Tabela 1. Cena usługi odbioru ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Lp.

Zakres usługi

Cena
za 1 km
w PLN

Cena wykonania usługi
w PLN

Uwagi

1

Odbiór ścieków za pośrednictwem stacji zlewnej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

 

8,42 za m3

Stawka podstawowa zrzuconych ścieków. Ostateczna cena m3 zależy od wyników przeprowadzonych badań wg poniżej zamieszczonej procedury.

 

Procedura obliczania ceny netto 1 m3 ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym

Parametr

Kategoria I

Kategoria II

NDS

Wartość

Przekrocz.
do kat. I

Cena podstawowa

Cena końcowa

Wartość

Przekrocz.
do kat. I

Cena podstawowa

Cena końcowa

Wartość

mg/l

%

zł / m3

zł / m3

mg/l

%

zł / m3

zł / m3

mg/l

Odczyn pH

6,5-8,5

0,00

8,42

8,42

8,5

0,00

8,42

8,42

6,5-9,5

Przewodność

1.000,00

0,00

8,42

8,42

2.000,00

100,0

8,42

16,84

3.500,0

 

0,00

max.

8,42

 

100,0

max.

16,84

 

 1. Wartości wskaźników zanieczyszczenia zostały ustalone przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, stosownie do zapisów §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (tekst jednolity Dz. U. poz. 939 z 2020 roku).

 2. Przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w rubryce „NDS” daje Przedsiębiorstwu uprawnienie do odmowy przyjęcia ścieków dostarczonych do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

 3. W polach oznaczonych kolorem szarym pokazano przykładową procedurę obliczenia ceny netto 1 m3 nieczystości ciekłych komunalnych.

 4. Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Tabela 2. Zestawienie cen usług Działu Laboratorium.

C1. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C1.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C1.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C1.3

ASPC

0,45

27,00

C1.4

AZOT AMONOWY

0,45

27,00

C1.5

AZOT AZOTANOWY

0,45

27,00

C1.6

AZOT AZOTYNOWY

0,45

27,00

C1.7

AZOT OGÓLNY

0,45

27,00

C1.8

BZT5

0,55

33,00

C1.9

CHLORKI

0,35

21,00

C1.10

CHZT

0,65

39,00

C1.11

CYNK

0,45

27,00

C1.12

EKSTRAKT ETEROWY

1,65

99,00

C1.13

FOSFOR FOSFORANOWY

0,45

27,00

C1.14

FOSFOR OGÓLNY

0,45

27,00

C1.15

MIEDŹ

0,45

27,00

C1.16

ODCZYN

0,35

21,00

C1.17

PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT.

0,35

21,00

C1.18

SIARCZANY

0,45

27,00

C1.19

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE

1,65

99,00

C1.20

TEMPERATURA

0,15

9,00

C1.21

TLEN ROZPUSZCZONY

0,35

21,00

C1.22

ZASADOWOŚĆ

0,35

21,00

C1.23

ZAWIESINA OGÓLNA

0,55

33,00

C1.24

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

C2. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA OSADU

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C2.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,50

30,00

C2.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C2.3

GĘSTOŚĆ

0,40

24,00

C2.4

ODCZYN

0,30

18,00

C2.5

SUBSTANCJE MINERALNE

2,00

120,00

C2.6

SUBSTANCJE ORGANICZNE

2,00

120,00

C2.7

SUCHA MASA

0,50

30,00

C2.8

WILGOTNOŚĆ

0,50

30,00

C2.9

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

C3. ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C3.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C3.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C3.3

AMONIAK

0,40

24,00

C3.4

AZOTANY

0,40

24,00

C3.5

AZOTYNY

0,40

24,00

C3.6

BARWA

0,20

12,00

C3.7

BZT5

0,55

33,00

C3.8

CHLOR WOLNY

0,20

12,00

C3.9

CHLORKI

0,30

18,00

C3.10

CHZT

0,60

36,00

C3.11

FOSFORANY

0,40

24,00

C3.12

GLIN

0,40

24,00

C3.13

MAGNEZ

0,60

36,00

C3.14

MANGAN

0,35

21,00

C3.15

MĘTNOŚĆ

0,40

24,00

C3.16

ODCZYN

0,35

21,00

C3.17

OZON

0,25

15,00

C3.18

PRZEWODNOŚĆ ELEKTR.

0,35

21,00

C3.19

SIARCZANY

0,45

27,00

C3.20

TEMPERATURA

0,10

6,00

C3.21

TLEN ROZPUSZCZONY

0,35

21,00

C3.22

TWARDOŚĆ OGÓLNA

0,40

24,00

C3.23

UTLENIALNOŚĆ KMNO4

0,40

24,00

C3.24

WAPŃ

0,40

24,00

C3.25

ZAPACH

0,30

18,00

C3.26

ZASADOWOŚĆ

0,40

24,00

C3.27

ZAWIESINA OGÓLNA

0,55

33,00

C3.28

ŻELAZO

0,40

24,00

C3.29

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY

KOD

OZNACZENIE

PRACOCHŁONNOŚĆ
(GODZINY)

CENA
W PLN

C4.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

0,15

9,00

C4.2

POBIERANIE PRÓBEK

0,15

9,00

C4.3

OLB 72H ; 22 ST.C

0,50

30,00

C4.4

OLB 48H ; 36 ST.C

0,50

30,00

C4.5

BAKTERIE GRUPY COLI

0,70

42,00

C4.6

ESCHERICHIA COLI

0,70

42,00

C4.7

ENTEROKOKI (PACIORKOWCE KAŁ.)

0,70

42,00

C4.8

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

0,80

48,00

C4.9

OPRACOWANIE WYNIKÓW

0,40

24,00

Koszt 1 roboczogodziny pracownika Działu Laboratorium wynosi 60,00 zł netto. W przypadku świadczenia usługi poza siedzibą Przedsiębiorstwa należy doliczyć koszty transportu zgodnie z pkt. 13 Tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie cen pozostałych usług.

Lp.

Zakres usługi

Cena
za 1 km
w PLN

Cena
wykonania usługi
w PLN

Uwagi

1

Czyszczenie kanalizacji samochodem STAR SW 201 A

5,00

1 h pracy: 250,00
1 h postoju: 150,00

 

2

Czyszczenie kanalizacji samochodem SCANIA CAPELOTTO

miasto: 6,50
poza: 5,50

1 h pracy: 400,00
1 h postoju: 250,00

Minimalna cena usługi 400 PLN.
Powyżej 1 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

3

Usługa frezowania sieci kanalizacyjnej

miasto: 5,00
poza: 4,00

1 h pracy: 400,00
1 h postoju: 200,00

Minimalna cena usługi 400PLN.
Powyżej 1 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

4

Usługa wykonania inspekcji TV kanalizacji

miasto: 5,00
poza: 4,00

6,00 za 1 mb kanału
poniżej 50 mb/h 300,00 zł za 1h pracy

Minimalna cena usługi 300 PLN.
Powyżej 1 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.
Przy zleceniu inspekcji sieci powyżej 500 mb istnieje możliwość negocjacji ceny.

5

Usługa wykonania inspekcji TV kanalizacji kamerą ręczną

miasto: 5,00
poza: 4,00

5,00 za 1 mb kanału
poniżej 50 mb/h 250,00 zł za 1h pracy

Minimalna cena usługi 250 PLN.
Powyżej 1 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

6

Inspekcja szczelności kanalizacji (wraz z agregatem prądotwórczym)

miasto: 5,00
poza: 4,00

1 h: 250,00

Minimalna cena usługi 250PLN.
Powyżej 1 godziny pracy naliczanie proporcjonalnie do upływu czasu.

7

Usługi odpłatne wykonywane przez montera sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

miasto: 3,00

60,00

 

8

Usługi świadczone przy wykorzystaniu beczkowozu

3,40

1 h pracy: 130,00

 

9

Usługi świadczone przy wykorzystaniu wywrotki

3,40

1 h pracy: 130,00

 

10

Usługi świadczone przy wykorzystaniu koparki

 

1 h pracy: 130,00

 

11

Usługi świadczone przy wykorzystaniu minikoparki

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h pracy: 87,00

 

12

Usługi świadczone przy wykorzystaniu ciągnika

 

1 h pracy: 86,00

 

13

Usługi świadczone przy wykorzystaniu pozostałych pojazdów

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h postoju: 65,00

 

14

Wynajem agregatu prądotwórczego 400 kW

transport brygady na montaż/demontaż:
miasto: 4,30
poza: 3,10

1 h pracy: 120,00
1 h montażu/demontażu: 222,00

Doliczyć koszt wykorzystania ciągnika do transportu agregatu (poz. nr 12 - czas dojazdu ciągnika liczyć jako czas pracy ciągnika) oraz koszt zużytego przez agregat paliwa.

15

Odmrażanie rurociągu

miasto: 9,70
poza: 7,00

1 h: 393,00

 

16

Bezwykopowa lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej przy pomocy urządzenia ENIGMA

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h: 400,00

 

17

Montaż i odbiór instalacji wodomierzowej (podlicznik) wg faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez usługobiorcę.1

 

1 h: 114,00

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

18

Wymiana wodomierza i odbiór węzła wodomierzowego (podlicznik)1

 

54,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

19

Wymiana kolejnego wodomierza (podlicznika)1

 

31,00 za usługę

 

20

Odbiór węzła wodomierzowego (podlicznika)1

 

37,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

21

Odbiór każdego kolejnego węzła wodomierzowego (podlicznika)1

 

10,00 za usługę

 

22

Odcięcie wody2

 

216,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

23

Ponowne podłączenie wody2

 

216,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

24

Zamknięcie dopływu wody2

 

106,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

25

Otwarcie dopływu wody2

 

106,00 za usługę

Doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

26

Demontaż wodomierza3

 

54,00 za usługę

Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

27

Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego

 

173,00 za usługę

Usługa obejmuje: wydanie warunków, kontrole i odbiór. Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

28

Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej

 

224,00 za usługę

Rozdział na maksymalnie 4 wodomierze główne. Usługa obejmuje: wydanie warunków, kontrole i odbiór. Zryczałtowany koszt transportu w cenie.

29

Opłata przygotowawcza (ekspertyza wodomierza)

miasto: 3,00
poza: 2,50

200,00 za usługę

Stosuje się, o ile ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza. Opłata obejmuje montaż i demontaż wodomierza oraz wysyłkę do firmy przeprowadzającej ekspertyzę.Jeśli ekspertyza wykaże sprawność urządzenia do ceny należy doliczyć koszty materiałowe oraz koszty ekspertyzy wykonanej przez wyspecjalizowaną firmę.

30

Opłata za wynajem zestawu wodomierzowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

12,00 za dobę

Przy wynajmie pobiera się kaucję w wysokości 1000 zł. Opłata nie obejmuje montażu i demontażu zestawu wodomierzowego.

31

Opłata za wynajem stojaka hydrantowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

15,00 za dobę

Przy wynajmie pobiera się kaucję w wysokości 1500 zł. Opłata nie obejmuje montażu i demontażu stojaka hydrantowego.

32

Opłata za pomiar wydajności hydrantu

  

120,00 za usługę

Do usługi doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

33 Opłata za demontaż wodomierza głównego do depozytu    54,00 za usługę demontażu
54,00 za usługe montażu
100,00 za usługę depozytu
Do usługi doliczyć koszt transportu na podstawie cennika wg. faktycznie użytych pojazdów.

34

Usługa zamrożenia przewodu wodociągowego

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h: 120,00

 

35

Koszt 1 rbh pracownika Działu Inwestycji i Rozwoju

miasto: 3,00
poza: 2,50

1 h: 60,00

 

36

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

420,00 za usługę

Cena za sieć WA.

37

Wydanie technicznych warunków przyłączenia dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

420,00 za usługę

Cena za sieć KS.

38

Uzgodnienie projektu dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

450,00 za usługę

Cena za sieć WA.

39

Uzgodnienie projektu dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

450,00 za usługę

Cena za sieć KS.

40

Uzgodnienia branżowe dla geodetów

miasto: 3,00
poza: 2,50

60,00 za usługę

Uzgodnienie na formatach A4 i A3,
cena za jeden arkusz.

41

Uzgodnienia branżowe dla geodetów

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

Uzgodnienie na formatach A2, A1 i A0,
cena za jeden arkusz.

42

Uzgodnienia kolizji

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

 

43

Wydanie opinii branżowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

120,00 za usługę

 

44

Odbiór końcowy sieci dla sieci wodociągowych

miasto: 3,00
poza: 2,50

360,00 za usługę

Cena za sieć WA.

45

Odbiór końcowy sieci dla sieci kanalizacji sanitarnej

miasto: 3,00
poza: 2,50

360,00 za usługę

Cena za sieć KS.

46

Wezwanie Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego bez uzasadnienia

6,00

100,00 za usługę

 


1 Usługa nie dotyczy wodomierzy głównych, o których mowa w art.15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w);

2 Usługa wykonywana na pisemny wniosek Zleceniodawcy. Usługa nie dotyczy odcięcia wody, o którym mowa w art.8 ust. 1 Ustawy u.z.z.w;

3 Usługa dotyczy demontażu wodomierza na wniosek Zleceniodawcy.

Pliki do pobrania

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. 
Jak zrobić to w najprostszy sposób?

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.