Aktualności

data dodania : 10-10-2017

zobacz wszystkie aktualności »

Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki

Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki

OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21

z a p r a s z a

uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2018 roku.
Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 07 listopada 2017 roku do godz. 15:00 pod adresem:
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21
z dopiskiem: - oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o ba-danym sprawozdaniu finansowym.
3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
4. Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania w firmach z branży wodociągowej za lata 2014, 2015 i 2016.
5. Informację o liczbie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych ogółem w latach 2014,2015 i 2016.
6. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z prze-prowadzeniem badania.
7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
8. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej.

Bliższe informacje można uzyskać od dnia 23 do dnia 31 października 2017 roku pod numerem telefonu 75 7303566 – u Głównego Księgowego Spółki – Zofii Grybel.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.