Zadania Jednostki Realizującej Projekt

Czym zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt:

 Jednostce Realizującej Projekt powierzone zostały następujące czynności:

1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi do wnioskowania dokumentami;

2. realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO;

3. współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

4. przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie;

5. zapewnienie płynności finansowej Projektu;

6. przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu;

7. zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

8. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie;

9. przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych;

10. współpraca z IW w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów;

11. opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań;

12. nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu.

 JRP podzielona jest na trzy zespoły zajmujące się określoną problematyką:

 

1. Zespół ds. technicznych:

 - opracowanie części rzeczowo-technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją Projektu,

- weryfikacja SIWZ przygotowanych przez Pomoc Techniczną,

- weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowanej przez Pomoc Techniczną,

- współpraca z Inżynierem i nadzór nad realizacją poszczególnych Kontraktów na roboty,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych robót realizowanych w ramach Projektu,

- współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą.

 

2. Zespół ds. administracyjno – prawnych:

 - obsługa administracyjna i kancelaryjna JRP,

- monitoring i sprawozdawczość, łącznie z opracowywaniem okresowych raportów z realizacji Projektu,

- działania informacyjno-promocyjne,

- koordynacja i bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją Projektu,

- współpraca z zewnętrzną jednostką prowadzącą obsługę prawną i notarialną,

- prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją Projektu,

- udział i prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych.

 

3. Zespół ekonomiczno-finansowy:

 - finansowa obsługa Projektu,

- planowanie i rozliczanie wydatków,

- zapewnienie płynności finansowania Projektu na podstawie planu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania,

- prowadzenie rejestrów faktur i ich przygotowanie do realizacji płatności,

- nadzór nad terminową realizacją płatności,

- sprawozdawczość i monitorowanie finansowe,

- współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu,

- przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.