O Programie

 

TEMATEM PROGRAMU EDUKACYJNEGO JEST:

„CYKL ŻYCIA WODY” od momentu pobrania z ujęcia, poprzez uzdatnianie, wykorzystanie, powstanie ścieku, oczyszczenie do momentu ponownego wprowadzenia jako czystej wody do środowiska.

OBSZAR DZIAŁANIA:

Adresatami realizowanego projektu są uczniowie placówek oświatowych z terenu Miasta Jelenia Góra. Zadanie realizowane jest w okresie od października 2012 do grudnia 2012 i jest zgodne z Programem Edukacji Ekologicznej Dla Dolnego Śląska.

CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA:

Celem zadania jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do młodzieży szkolnej, krzewienie u uczniów świadomości i kultury ekologicznej co pozwoli im na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku. Głównymi celami realizowanego zadania są:

  • WALORY POZNAWCZE I EDUKACYJNE REALIZOWANEGO ZADANIA

W zakresie zdobywania wiadomości, uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. ochrony środowiska, źródła zanieczyszczeń wody, procesy uzdatniania i wykorzystania wody, oczyszczania i wprowadzenia do środowiska.
W zakresie nabycia umiejętności, uczniowie przeprowadzają obserwację i poszukują odpowiedzi i informacji z różnych źródeł.

W zakresie wychowania, uczniowie nabywają umiejętności świadomego wyboru zachowań proekologicznych.

W zakresie wykorzystania ścieżek dydaktycznych w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz przekazanych do szkół ulotek, broszur, filmu przedstawiających „obieg wody w przyrodzie” i graficznym przedstawieniem procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ma walory poznawcze i edukacyjne o roli przedsiębiorstwa w kształtowaniu środowiska naturalnego w naszym regionie.

W zakresie realizacji konkursu plastycznego pn. „Cykl życia wody” uczniowie mogą rozwijać umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwoju gospodarczego naszej gminy oraz zadań w obrębie gospodarki wodno-ściekowej na terenie swojego zamieszkania i wyrażać w formie przekazu artystycznego.

  • PRAKTYCZNA PRZYDATNOŚĆ NABYTEJ WIEDZY PRZEZ UCZNIÓW

Wyrabianie nawyków proekologicznych – zaangażowanie ucznia wobec problemów ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko w którym żyje.

Poznawanie zasad i wdrażanie bezpiecznego zachowania się w środowisku naturalnym.

Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów i prezentowanie nabytych wiadomości w czasie konkursów tematyczno-przedmiotowych.

  • EFEKT EKOLOGICZNY

Włączenie dzieci szkolnych w działania proekologiczne (m. in. udział w projektach ekologicznych – ścieżki edukacyjne-ekologiczne.

Wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zadań w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.

Kształtowanie świadomości wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego
Nabywanie umiejętności racjonalnej gospodarki naturalnymi zasobami (życie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju)