Informacje o Awariach

[ -- ]      Obowiązek zabezpieczenia na okres zimy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej »

Przypominama się Szanownym Mieszkańcom Jeleniej Góry  o zabezpieczeniu na okres zimy instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  a w szczególności

- odwodnienia letniej sieci wodociągej itp.

- odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem mrozu studzienek wodomierzowych,

- zaizolowania przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zabezpieczenia i ocieplenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne,

- zlikwidowania nieszczelności instalacji oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zamknięcia dopływu wody do pomieszczeń wyłączonych z eksploatacji,

- ocieplenia zbyt płytko ułożonych przyłączy wodociągowych.

Brak powyższego zabezpieczenia może spowodować trwałe uszokdzenie w/w urządzeń wskutek działania ujemnych temperatur.

Przedsiębiorstwo "Wodnik" nie będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia i szkody w wyniku nie przeprowadzenia powyższych prac zabezpieczenia instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej .

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 61 i 62 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) ze zmianami.

Równocześnie informujemy, że w przypadku awarii instalacji lub przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych powstałych na skutek braku stosownego zabezpieczenia tych urządzeń przed działaniem niskich temperatur, może nastąpić zamknięcie lub ograniczenie wody w warunkach przewidzianych w art. 7 pkt 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 tekst jedno lity z 2006 roku).