Aktualności

data dodania : 17-09-2019

zobacz wszystkie aktualności »

Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 2020 i 2021

  

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21

zaprasza
uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 2020 i 2021.

 

1.   Warunki badania sprawozdani finansowego:

1)  Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią za rok 2019 - 31 marca 2020r., za rok 2020 – 31 marca 2021r., za rok 2021 – 31 marca 2022r.

2)    Biegły rewident zobowiązany jest do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) 
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

2. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „oferta na badanie  sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020, 2021” w nieprzekraczalnym terminie do 04 listopada 2019 roku.

3.    Oferta powinna zawierać:

1)  Informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)  Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4)   Przedstawienie referencji oraz liczby przeprowadzonych badań sprawozdania za lata 2016, 2017 i 2018, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej.

5)  Informację o liczbie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych ogółem w latach 2016, 2017 i 2018.

6)    Cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto 
oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2019, 2020 i 2021.

7)     Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

8)     Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej.

4.  Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem w badaniu ze szczególnym uwzględnieniem spółek branży komunalnej.

5.     Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 listopada 2019 roku.

6.   Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy w dniach od 22 do 25 października 2019 roku pod numerem telefonu 75 7303566.

7. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny 
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Należność za zamieszczenie ogłoszenia zapłacimy przelewem z naszego konta po otrzymaniu faktury VAT.